06 11 2022

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TOER- EN TRIMVERENIGING UDEN

De Toer- en Trimvereniging Uden, afgekort TTV Uden, is opgericht op 11 mei1983. Het actuele statuut is opgemaakt door notaris Mr.E.J.W.M. van Egeraat op15 februari 2017 te Uden.

In het statuut zijn bepalingen opgenomen omtrent het lidmaatschap, rechten en verplichtingen, straffen, donateurs, bestuur, geldmiddelen en contributie, algemene ledenvergadering etcetera. Ook wordt in het statuut de mogelijkheid geboden een huishoudelijk reglement vast te stellen.

ALGEMENE BEPALINGEN NAAM EN ZETEL

Artikel 1

  1. de toerfietsclub TTV Uden wordt in dit reglement aangeduid als “De Vereniging”;
  2. Haar gekozen domicilie is Uden.

HOOFDSTUK 2

VERTEGENWOORDIGING VAN LEDEN.

Artikel 2

  1. De Vereniging treedt in haar functie als organisatie ter bevordering van de fietssport op als vertegenwoordiger van de leden op het gebied van de toerfietssport in de ruimste zin van het woord. Door het lidmaatschap van het betreffende lid wordt deze geacht, voor de duur van zijn lidmaatschap de Vereniging onherroepelijk volmacht te verlenen om als zijn vertegenwoordiger op te treden in binnen en buitenland.
  2. Als zodanig heeft de Vereniging de bevoegdheid om voor en namens haar leden en met uitsluiting van eigen optreden van de leden onder meer:

a. overeenkomsten aan te gaan met andere verenigingen, rechtspersonen of organisaties die zich op het gebied van de toerfietssport bewegen.

b. fietstochten te regelen en uit te schrijven.

c. samen te werken en/of overleg te plegen met derden omtrent te houden toerfietsevenementen in binnen- en buitenland, alsmede keuze te doen en inschrijving te verrichten van vertegenwoordigende ploegen, groepen van leden of individuele leden voor deelname aan hier bedoelde toerfietsevenementen.

d. door besluiten te nemen omtrent het al dan niet deelnemen van groepen van leden of individuele leden, aan buiten NTFU-verband of medewerking van de NTFU georganiseerde toerfietstochten, sterritten en andere verrichtingen op het gebied van de toerfietstochten in binnen en buitenland, alsmede groepen van leden of individuele leden als deelnemer in te schrijven of te doen inschrijven.

3. Op alle in verenigingsverband te houden tochten, in welke vorm ook, zijn regels en voorwaarden van toepassing welke de NTFU of bij de NTFU aangesloten organisaties hebben voorgeschreven.

4. Alle besluiten en beslissingen, welke terzake van vorenvermelde onderwerpen dienen te worden genomen, geschieden door het Verenigingsbestuur met een meerderheid van stemmen van het aantal zittende bestuursleden.

HOOFDSTUK 3.

LEDEN EN SOORTEN VAN LIDMAATSCHAP; VERWERVING VAN LIDMAATSCHAP.

Artikel 3

1. Natuurlijke personen dienen, ter verkrijging van het lidmaatschap, een schriftelijke door hem/haar ondertekend verzoek in bij de ledenadministrateur van de vereniging. De ledenadministrateur besluit, eventueel in overleg met het bestuur, tot verlening of weigering van het lidmaatschap. De mogelijkheid bestaat dat een ledenstop van toepassing is.

2. Ook bestaat de mogelijkheid als gastrijder deel te nemen aan georganiseerde tochten van de vereniging zonder lidmaatschap. Hiervoor dient men zich aan te melden bij de ledenadministrateur, die zorgt voor inschrijving bij de NTFU als introducé. In onderling overleg wordt bepaald in welke groep zal worden meegereden en wordt de coördinator van de groep hierover geiïnformeerd. De introductietijd is ten hoogste 4 weken.

Artikel 4

Diegenen die hebben verzocht als gewoon lid van de vereniging te worden toegelaten, zijn verplicht alle, naar redelijkheid verlangde, inlichtingen, welke door de vereniging worden gevraagd, te verstrekken. Bij weigering of onmogelijkheid de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het bestuur van de vereniging, met gewone meerderheid der stemmen afwijzend beslissen op een verzoek tot toelating als lid.

Artikel 5

Indien het bestuur van de vereniging oordeelt dat een natuurlijk persoon zich voor de vereniging, dan wel voor de toerfietssport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan deze persoon op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden benoemd als “Verdienstelijk Renner” of als “Erelid”. Ook vanuit de leden mag een lid worden voorgedragen aan het bestuur. De benoeming wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6

Natuurlijke personen, rechtspersonen en overige organisaties, die een jaarlijkse bijdrage wensen te verrichten aan de vereniging, melden zich daartoe schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging, onder vermelding van het bedrag dat zij wensen te storten, waarvan het minimum tenminste vijftig procent moet bedragen van de jaarlijkse contributie van de gewone leden. Het verenigingsbestuur beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over toelating van een donateur. Men wordt donateur op de datum waarop het bestuur over de toelating als zodanig heeft beslist. De donateur is geen lid van de vereniging en heeft als zodanig geen stemrecht.

Artikel 7

Leden die tenminste 10 jaar lid van TTV Uden zijn geweest en niet meer meefietsen in een van de groepen, kunnen worden benoemd als vriend van de vereniging. Leden en vrienden van TTV Uden betalen jaarlijks een contributie, welke in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Vrienden van TTV Uden betalen een derde van de contributie, die de leden betalen. De vrienden van TTV Uden hebben toegang tot de door de vereniging georganiseerde evenementen, zoals vergaderingen, lezingen, presentaties, winteravond activiteiten, atb-tocht en de bijeenkomst ter afsluitng van het wegzeizoen. De vrienden van TTV Uden hebben geen stemrecht en zijn geen lid van de NTFU. De vrienden hebben geen recht op de korting op fietskleding bij de aanschaf van de 1e set nieuwe kleding.

Artikel 8

De leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en bestuursbesluiten van de vereniging na te leven en de belangen van de toerfietssport in het algemeen niet te schaden. Zij zijn verplicht zich te onthouden van het maken van onderlinge afspraken of overeenkomsten, waarvan de strekking in strijd is met de reglementaire bepalingen en voorschriften van de vereniging en de NTFU. Zij zijn verplicht al de hen opgelegde financiële verplichtingen vanwege de vereniging en/of de NTFU op de voorgeschreven wijze correct na te komen.

Artikel 9

De gewone leden van de vereniging zullen tevens lid zijn van de NTFU en gehouden zijn aan de verplichtingen en voorwaarden welke de NTFU aan haar leden stelt. Degene die vanwege de NTFU zal worden geroyeerd als lid wordt tevens als lid van de vereniging TTV Uden geroyeerd. Diegene die is geroyeerd als lid van de vereniging en de NTFU zal zijn uitgesloten van deelname aan toerfietsevenementen als lid.

HOOFDSTUK 4

ORGANISATIE EN BESTUUR. ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 11

Het hoogste bestuursorgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 12

De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle stemgerechtigde leden van de vereniging, welke als zodanig staan ingeschreven bij de vereniging.

Artikel 13

De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar en wel in het eerste kwartaal. Tevens vergadert zij zo dikwijls als het bestuur van de vereniging dit nodig acht, dan wel in geval er een verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden voor een Algemene Ledenvergadering bij het bestuur van de vereniging wordt ingediend, onder opgave en toelichting van de in die vergadering aan de orde te stellen onderwerpen. Het bestuur van de vereniging dient in voorkomende gevallen de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.

Artikel 14

Indien op de Algemene Ledenvergadering besloten wordt tot geheimhouding van het in de vergadering besprokene, waartoe een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is vereist, is ieder die in de vergadering aanwezig is verplicht zich tegenover niemand uit te laten omtrent hetgeen besproken is. Bij overtreding van deze bepaling kan het bestuur van de vereniging tot schorsing van de overtreder overgaan.

Artikel 15

Voor bestuursfuncties kunnen kandidaten voorgesteld worden door tenminste drie stemgerechtigde leden. De namen van de kandidaten moeten tenminste 10 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat van de vereniging zijn ingediend, vergezeld van drie handtekeningen van de stemgerechtigde leden en een bereidverklaring van de kandidaat ten opzichte van de bepaalde functie. De betrokken kandidaat dient lid te zijn van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is bevoegd kandidaten voor het bestuur voor te dragen, welke ook lid van de vereniging dienen te zijn.

Artikel 16

De voorzitter leidt alle Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen. Hij zorgt voor het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere reglementen en bepalingen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt diegene die het langst bestuurslid is diens functie waar. De plaatsvervangend voorzitter treedt, zolang diens waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 17

Met het voeren van correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen, het uitbrengen van het jaarverslag en voorts alle werkzaamheden die geacht worden te behoren tot het secretariaat van de vereniging, is de secretaris belast.

Artikel 18

De penningmeester is belast met inning en beheer van de verenigingsgelden. Uitgaven de somma van € 100,= te boven gaande, vereisen de goedkeuring van het verenigingsbestuur, tenzij die uitbetalingen plaatsvinden binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting. De penningmeester draagt zorg voor een goed beheer van de geldmiddelen en houdt daartoe een boekhouding bij. Ieder jaar brengt de penningmeester verslag uit aan de benoemde Kascommissie. Op de Algemene Ledenvergadering dient de penningmeester verslag uit te brengen aan die vergadering.

Artikel 19

Het bestuur is bevoegd binnen de vereniging commissies in te stellen en leden daarin te benoemen. Alle ingestelde commissies en de namen van de commissieleden staan vermeld op de Website van TTV Uden.

HOOFDSTUK 5 GELDMIDDELEN. INKOMEN.

Artikel 20

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, sponsorgelden, inschrijfgelden fietstochten, gekweekte rente, boeten, legaten en overige baten.

Artikel 21

Alle verschuldigde gelden moeten binnen één maand na vordering aan de penningmeester van de vereniging worden voldaan.

UITGAVEN

Artikel 22

Alle vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging. Door hem geschieden alle betalingen vanwege de vereniging

Artikel 23

Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging dienen binnen één maand bij de penningmeester van de vereniging te worden ingediend; zij dienen te zijn vergezeld van toelichting op het doel van de uitgaven en van deugdelijke bewijzen.

Artikel 24

Wanneer er met de auto ten behoeve van de vereniging wordt gereden en indien dit plaats vindt met toestemming van de commissieverantwoordelijke, dan wel het bestuur, wordt een kilometervergoeding betaald overeenkomstig het fiscaal toegestane onbelaste kilometertarief. De vergoeding van andere kosten is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 25

De kosten welke zijn gemaakt voor een onderzoek naar veronderstelde handelingen in strijd met de reglementen, komen ten laste van de partij, waarvan is gebleken, dat deze in strijd met de reglementen heeft gehandeld.

HOOFDSTUK 6 STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 26

Het bestuur van de vereniging beslist in alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien.

Artikel 27

Ieder lid is verplicht te helpen bij toertochten georganiseerd door de vereniging. Dat wil zeggen er wordt een lijst met namen van leden samengesteld met vermelding van datum en de tocht waaraan men verplicht is mee te helpen. De aanwijzing weet men tenminste een maand van tevoren. Mocht men op deze datum verhinderd zijn, -- dan dient men dat zo spoedig mogelijk te melden aan de coördinator van betreffende tocht, met vermelding van de redenen. Verschijnt men bij herhaling niet op de aangegeven datum, dan kan het bestuur overgaan tot royement.

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de leden in de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2021

 

 

   logo facebook

   Facebook TTVUden

 

                                                                                                      

                                                            Logo Cycle experience